Projekt realizowany ze środków UE


Grudziądzki start w biznesie


Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Grudziądzki start w biznesie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 - Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienie w regionie..

Wartość Projektu: 1 676 123,52 zł.Projekt realizowany ze środków UE


Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w latach 2009-2016 zrealizowała projekt pn. „Zwiększenie możliwości poręczeniowej funduszu Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5, Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1, Rozwój instytucji otoczenia biznesu, dofinansowanie funduszy poręczeniowych i pożyczkowych.

Wartość Projektu 7 918 067, 93 zł.Projekt realizowany ze środków UE


Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w latach 2010-2016 zrealizowała projekt pn. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MMŚP Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO KAPITAŁU PORĘCZENIOWEGO” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5, Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1, Rozwój instytucji otoczenia biznesu, dofinansowanie funduszy poręczeniowych i pożyczkowych.

Wartość Projektu 5.000.000,00 zł.Projekt realizowany ze środków UE


Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w latach 2011-2013 zrealizowała projekt p.n.: „WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA MMŚP ORAZ OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POPRZEZ ZABEZPIECZENIE FINANSOWANIA DŁUŻNEGO W RAMACH INICJATYWY JEREMIE” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE – REPORĘCZENIE w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu RPO WK-P na lata 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 2.000.000,00 zł.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.190.000,00 zł 59,50%

Budżet państwa 210.000,00 zł 10,50%

Wkład własny 600.000,00 zł 30,00%O Nas

"Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe" Spółka z o.o. została założona przez Miasto Grudziądz oraz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Warszawie. Jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego oraz ich kompleksową obsługę w tym zakresie, w tym poprzez doradztwo i szkolenia.


Spółka została założona 9 kwietnia 2008 r.. Kapitał zakładowy GPK Sp. z o.o. wynosi 2.500.000 złotych.

Zarząd

Prezes                              Robert Koźlikowski


Rada Nadzorcza
Maciej Pokrzywnicki - Przewodniczący
Jarosław Plitt - Wiceprzewodniczący
Andrzej Sochaj - Sekretarz


Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych w zakresie poręczeń wsparcia finansowego oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na cele związane bezpośrednio z podjęciem działalności gospodarczej albo wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy.
Poręczenia wadiów

Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dla przedsiębiorców w zakresie poręczeń zapłaty wadium, które udzielane są przez partnera biznesowego Spółki - Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.


POŻYCZKI DLA PRZEDIĘBIORCÓW !!!


GPK Sp. z o.o.
oferuje atrakcyjnie oprocentowane pożyczki instytucji pożyczkowych:lubWięcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu
56 / 46 - 12 - 377


Stopa referencyjna1,50 %
Stopa lombardowa2,50 %
Stopa depozytowa0,50 %
Stopa redyskonta weksli1,75 %


WSPÓŁPRACUJEMY

Copyright © 2009 SystemWorks | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: SystemWorks