Poręczymy Twój Kredyt
Poręczenia udzielane przez Spółkę z o.o. "Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe" są przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (tj. przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR) mających siedzibę na terenie Grudziądza i sąsiednich powiatów z woj. kujawsko-pomorskiego.

Poręczeniami objęte są kredyty związane bezpośrednio z prowadzeniem przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Mogą być poręczane wszystkie rodzaje kredytów związane z działalnością gospodarczą, a więc zarówno kredyty inwestycyjne, inwestycyjno-obrotowe jak i obrotowe.

Poręczeniami mogą być obejmowane kredyty udzielone przez Instytucje Finansujące, z którymi GPK Sp. z o.o. zawarła umowę o współpracy.

Zasady udzielania poręczeń
Poręczenia są udzielane na okres spłaty kredytu nie dłuższy niż 5 lat. Poręczenie może być udzielone do wysokości 70% kwoty kapitału przyznanego kredytu, zaś wartość poręczenia w okresie jego trwania nie może przekroczyć 70% wysokości aktualnych zobowiązań wynikających z zawartej umowy kredytowej.

Poręczenie nie obejmuje odsetek, prowizji, opłat ani kosztów dochodzenia należności przez Instytucję Finansującą.

Minimalna kwota jednego poręczenia wynosi 7.000,- zł. Suma zobowiązań Spółki z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 350.000,- zł.

Jak uzyskać poręczenie
Przedsiębiorca pragnący uzyskać poręczenie składa wniosek o udzielenie poręczenia za pośrednictwem Instytucji Finansującej.

Decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana jest nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku. Po podjęciu pozytywnej decyzji przez "Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe" Spółka z o.o. przedsiębiorca ustanawia zabezpieczenia na rzecz Spółki. Zabezpieczenia są odbierane w imieniu Spółki przez Instytucję Finansującą.

Następnie Spółka zawiera z przedsiębiorcą umowę o udzielenie poręczenia, a w dalszej kolejności z Instytucję Finansującą umowę poręczenia. Przedsiębiorca przed zawarciem umowy o udzielenie poręczenia może uzyskać promesę (zapewnienie udzielenia poręczenia).


Wyłączenia
Poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu Działu 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.2004 r.).

Poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom z sektora rolniczego, zbrojeniowego, leśnictwa, łowiectwa oraz rybołówstwa i przedsiębiorcom prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska.Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych w zakresie poręczeń wsparcia finansowego oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na cele związane bezpośrednio z podjęciem działalności gospodarczej albo wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy.
Poręczenia wadiów

Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dla przedsiębiorców w zakresie poręczeń zapłaty wadium, które udzielane są przez partnera biznesowego Spółki - Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.


POŻYCZKI DLA PRZEDIĘBIORCÓW !!!


GPK Sp. z o.o.
oferuje atrakcyjnie oprocentowane pożyczki instytucji pożyczkowych:lubWięcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu
56 / 46 - 12 - 377


Stopa referencyjna1,50 %
Stopa lombardowa2,50 %
Stopa depozytowa0,50 %
Stopa redyskonta weksli1,75 %


WSPÓŁPRACUJEMY

Copyright © 2009 SystemWorks | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: SystemWorks