Informacje o projekcie


Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zwiększenie możliwości poręczeniowej funduszu Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5, Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1, Rozwój instytucji otoczenia biznesu, dofinansowanie funduszy poręczeniowych i pożyczkowych.

Wartość projektu wynosi 7.918.067,93 zł.
fot. Podpisanie umowy na dofinansowanie – ze zbiorów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Celami realizowanymi przez Spółkę w ramach Projektu są m.in. ułatwienie dostępu do kredytów/pożyczek przedsiębiorstwom, mającym zdolność kredytową lecz nie posiadającym odpowiedniego zabezpieczenia, współudział w tworzeniu nowych miejsc pracy, zmniejszenie ryzyka występującego po stronie instytucji kredytujących, a tym samym wpływ na większe zainteresowanie instytucji finansujących finansowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z założeniami zawartymi w dokumentacji projektowej Spółka zamierza w trakcie jego realizacji tj. do 30.06.2015 r. udzielić poręczeń na kwotę 19,2 mln zł, co spowoduje zwiększenie liczby kredytów i pożyczek w finansowaniu aktywów trwałych i obrotowych na łączną kwotę nie niższą niż 26,4 mln zł.

Realizując Projekt GPK Sp. z o.o. będzie preferować udzielanie poręczeń o charakterze inwestycyjnym, w szczególności finansowane będą przedsięwzięcia innowacyjne zorientowane na innowacje technologiczne oraz przedsięwzięcia bazujące na specyficznym potencjale lokalnym, które przyczyniają się do generowania nowych miejsc pracy w sektorze MŚP.
Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych w zakresie poręczeń wsparcia finansowego oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na cele związane bezpośrednio z podjęciem działalności gospodarczej albo wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy.
Poręczenia wadiów

Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dla przedsiębiorców w zakresie poręczeń zapłaty wadium, które udzielane są przez partnera biznesowego Spółki - Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.


POŻYCZKI DLA PRZEDIĘBIORCÓW !!!


GPK Sp. z o.o.
oferuje atrakcyjnie oprocentowane pożyczki instytucji pożyczkowych:lubWięcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu
56 / 46 - 12 - 377


Stopa referencyjna1,50 %
Stopa lombardowa2,50 %
Stopa depozytowa0,50 %
Stopa redyskonta weksli1,75 %


WSPÓŁPRACUJEMY

Copyright © 2009 SystemWorks | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: SystemWorks