Informacje o projekcie


Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje projekt p.n.: „WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA MMŚP ORAZ OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POPRZEZ ZABEZPIECZENIE FINANSOWANIA DŁUŻNEGO W RAMACH INICJATYWY JEREMIE” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE – REPORĘCZENIE w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu RPO WK-P na lata 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 2.000.000,00 zł.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.190.000,00 zł 59,50%

Budżet państwa 210.000,00 zł 10,50%

Wkład własny 600.000,00 zł 30,00%

W dniu 30 września 2011 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. – Menadżera Funduszu Powierniczego miało miejsce podpisanie umowy o wsparcie finansowe przez Przemysława Wolińskiego – Prezesa Zarządu K-PFP Sp. z o.o. i Roberta Koźlikowskiego Prezesa Zarządu GPK Sp. z o.o..
fot. Podpisanie umowy na dofinansowanie – autor K.Polesiak

Celami realizowanymi przez Spółkę w ramach Projektu są m.in. ułatwienie dostępu do kredytów/pożyczek przedsiębiorstwom, mającym zdolność kredytową lecz nie posiadającym odpowiedniego zabezpieczenia, współudział w tworzeniu nowych miejsc pracy, zmniejszenie ryzyka występującego po stronie instytucji kredytujących, a tym samym wpływ na większe zainteresowanie instytucji finansujących finansowaniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z postanowieniem Funduszu Powierniczego – Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w maju 2013 r. Projekt został zakończony.
Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych w zakresie poręczeń wsparcia finansowego oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na cele związane bezpośrednio z podjęciem działalności gospodarczej albo wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy.
Poręczenia wadiów

Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dla przedsiębiorców w zakresie poręczeń zapłaty wadium, które udzielane są przez partnera biznesowego Spółki - Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.


POŻYCZKI DLA PRZEDIĘBIORCÓW !!!


GPK Sp. z o.o.
oferuje atrakcyjnie oprocentowane pożyczki instytucji pożyczkowych:lubWięcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu
56 / 46 - 12 - 377


Stopa referencyjna1,50 %
Stopa lombardowa2,50 %
Stopa depozytowa0,50 %
Stopa redyskonta weksli1,75 %


WSPÓŁPRACUJEMY

Copyright © 2009 SystemWorks | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: SystemWorks