Regulamin


Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.


R E G U L A M I N

Funduszu Poręczeń Kredytowych

Postanowienia ogólne.
§ 1
 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu w stosunkach z Instytucjami Finansującymi i innymi przedsiębiorcami w związku z zabezpieczaniem zwrotu kredytów i pożyczek udzielanych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Poręczenia udzielane przez Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu finansowane są:
  • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 lub
  • z funduszu środków własnych lub/i
  • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa w ramach Inicjatywy JEREMIE.
§ 2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 1. Spółka – Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu;
 2. Zarząd – Zarząd Spółki Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu;
 3. Fundusz – należy przez to rozumieć utworzony zarządzeniem Zarządu wyodrębniony księgowo fundusz, przeznaczony na udzielanie poręczeń mikro, małym i średnim przedsiębiorcom;
 4. Wnioskodawca – przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie poręczenia przez Spółkę;
 5. Przedsiębiorca - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę, spełniającego warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. (Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), prowadzący działalność gospodarczą na terenie Grudziądza oraz innych powiatów z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców;
 6. Bank – bank krajowy, z którym Spółka zawarła umowę o współpracy;
 7. Kredyt – kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
 8. Pożyczka – pożyczkę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
 9. Poręczenie – poręczenie udzielone przez Spółkę;
 10. Instytucja Finansująca – bank krajowy lub inny podmiot udzielający pożyczek oraz właściwy Powiatowy Urząd Pracy udzielający wsparcia środkami Funduszu Pracy, z którym Spółka zawarła umowę o współpracy.
Osoby uprawnione do korzystania z poręczenia.
§ 3
 1. Ze środków Funduszu mogą być udzielane poręczenia przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzącym działalność na terenie Grudziądza oraz innych powiatów z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców.
 2. Poręczeniem może być objęty kredyt lub pożyczka inwestycyjna, inwestycyjno-obrotowa oraz obrotowa lub inny podobny produkt finansowy na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
 3. Fundusz preferuje udzielanie poręczeń o charakterze inwestycyjnym. W szczególności finansowane będą przedsięwzięcia innowacyjne zorientowane na innowacje technologiczne oraz przedsięwzięcia bazujące na specyficznym potencjale lokalnym, które przyczyniają się do generowania nowych miejsc pracy w sektorze MŚP.
 4. Z poręczeń mogą korzystać przedsiębiorcy posiadający zdolność kredytową z zastrzeżeniem paragrafu 5 ust. 6.
 5. Poręczenia są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania oraz zwrot na kapitale.
 6. Poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu Działu 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.2004 r.).
 7. Poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom z sektora rolniczego, zbrojeniowego, leśnictwa, łowiectwa oraz rybołówstwa i przedsiębiorcom prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska.
 8. Poręczeniami mogą być obejmowane kredyty lub pożyczki udzielone przez Instytucje Finansujące, z którymi Spółka zawarła umowę o współpracy.
Zasady udzielania poręczeń.
§ 4
 1. Spółka udziela poręczenia na okres nie dłuższy aniżeli 60 miesięcy.
 2. Poręczenie może być udzielone do wysokości 70% kwoty kapitału przyznanego kredytu lub pożyczki, zaś wartość poręczenia w okresie jego trwania nie może przekroczyć 70% wysokości aktualnych zobowiązań wynikających z zawartej umowy kredytowej.
 3. Odpowiedzialność Spółki z tytułu poręczenia nie obejmuje odsetek, prowizji, opłat, ani kosztów dochodzenia należności przez Instytucję Finansującą.
 4. Suma zobowiązań Spółki z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 5% kapitału funduszu.
Wniosek o udzielenie poręczenia.
§ 5
 1. Poręczenie jest udzielane na wniosek przedsiębiorcy.
 2. Wniosek o udzielenie poręczenia jest składany w Spółce za pośrednictwem Instytucji Finansującej, która ma udzielić kredytu/pożyczki.
 3. Po podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu/pożyczki Instytucja Finansująca przekazuje do Spółki wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy o udzielenie poręczenia wraz z wymaganymi załącznikami.
 4. Spółka może, jeżeli zajdzie taka konieczność, zażądać od wnioskodawcy dodatkowych materiałów potrzebnych przy ocenie wniosku o udzielenie poręczenia.
 5. Spółka w oparciu o dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach dokonuje analizy ryzyka niespłacenia przez Przedsiębiorcę zobowiązania.
 6. Spółka może odmówić udzielenia poręczenia bez podania przyczyny również w przypadku, gdy wnioskodawca posiada zdolność kredytową.
 7. Decyzja w przedmiocie udzielenia poręczenia jest podejmowana do 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę wniosku wraz z pełną dokumentacją.
§ 6
 1. Po podjęciu pozytywnej decyzji o udzieleniu poręczenia Spółka zawiera z wnioskodawcą umowę o udzielenie poręczenia, a następnie z Instytucją Finansującą umowę poręczenia.
 2. Przed zawarciem umowy Spółka może wydać zapewnienie udzielenia poręczenia (promesę). Do wydania promesy stosuje się odpowiednio postanowienia § 5.
 3. O odmowie udzielenia poręczenia, Spółka powiadamia Instytucję Finansującą.
Poręczenie.
§ 7
 1. Decyzja o udzieleniu poręczenia podlega wykonaniu, jeżeli wnioskodawca wystawił na rzecz Spółki weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz ustanowił inne zabezpieczenia określone w decyzji Spółki.
 2. Niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 Spółka zawiera z Instytucją Finansującą umowę poręczenia.
 3. Z tytułu udzielonego poręczenia Spółka pobiera prowizję stanowiącą tzw. stawkę bezpieczną wyliczaną zgodnie z Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. C 155/02 z 20.06.2008 r.) lub/i prowizję zgodnie z regułą pomocy de minimis.
 4. Z tytułu wydanej promesy Spółka pobiera prowizję w wysokości do 0,5% kwoty poręczenia, nie mniej jednak niż 150 zł i nie więcej niż 1500 zł, która zostanie zaliczona na poczet opłaty z tytułu udzielenia poręczenia.
 5. Prowizja za udzielone poręczenie, o której mowa w ust. 3, może być w szczególnych przypadkach obniżona lub podwyższona decyzją Zarządu.
 6. Przedterminowa spłata kredytu lub pożyczki, jak również rezygnacja z poręczenia, które zostało już udzielone lub którego udzielenie jest przyrzeczone promesą, nie rodzi obowiązku zwrotu pobranej prowizji ani opłaty.
 7. Prowizja określona w umowie o udzielenie poręczenia pobierana jest przez Instytucję Finansującą z pierwszej uruchomionej kwoty kredytu/pożyczki i przekazywana na rachunek Spółki, chyba że wcześniej Wnioskodawca wpłacił kwotę prowizji na rachunek Spółki.
 8. Prowizja za udzielenie promesy jest uiszczana najpóźniej w dniu wydania promesy poprzez wnioskodawcę.
 9. Uchybienie terminowi płatności prowizji, o którym mowa w ust.7 (ust.8) lub zapłata prowizji w wartości niższej od należnej, określonej w oparciu o ust.3 (ust.4) skutkuje nieważnością udzielonego poręczenia (lub wydanej promesy).
Monitoring.
§ 8
Spółka na bieżąco współdziała z Instytucją Finansującą przy monitorowaniu zdolności kredytowej kredytobiorcy/pożyczkobiorcy.
Wykonanie zobowiązania i roszczenia zwrotne Spółki.
§ 9
 1. Jeżeli zostały spełnione określone w umowie poręczenia warunki, od których jest uzależniona wymagalność zobowiązania Spółki, Instytucja Finansująca zwraca się do Spółki z pisemnym wezwaniem do zapłaty zawierającym oznaczenie kwoty zobowiązania i termin zapłaty.
 2. Po otrzymaniu udokumentowanego wezwania Instytucji Finansującej Spółka bada zasadność roszczenia i jeżeli spełnia ono warunki określone umową poręczenia wypłaca żądaną kwotę. Zasadność roszczenia określa Umowa poręczenia.
 3. O wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia Spółka zawiadamia kredytobiorcę/pożyczkobiorcę i wzywa go do zwrotu wykonanego świadczenia oraz do zapłaty poniesionych kosztów.
 4. Jeżeli wezwanie to okaże się bezskuteczne Spółka dochodzi swoich roszczeń z ustanowionych zabezpieczeń oraz innych składników majątku dłużnika, korzystając z drogi postępowania sądowego.
 5. Spółce przysługują odsetki ustawowe od niewykonanych w terminie zobowiązań pieniężnych obciążających dłużnika.
Postanowienia końcowe.
§ 10
 1. Zmiany umowy kredytu lub pożyczki mogące mieć wpływ na zwiększenie zakresu odpowiedzialności Spółki, a zwłaszcza wzrost kwoty kredytu/pożyczki, wydłużenie terminu spłaty kredytu/pożyczki, zmiana harmonogramu spłaty kredytu/pożyczki nie powodują zwiększenia zobowiązania Spółki z tytułu udzielonego poręczenia, jeżeli nie dokonano odpowiedniej zmiany umowy poręczenia.
 2. Zmiana umowy o udzielenie poręczenia oraz umowy poręczenia następuje w takim samym trybie, jak zawarcie każdej z tych umów.
§ 11
Poręczenie wygasa w przypadku:
 1. upływu terminu, na jaki zostało udzielone,
 2. wykonania zobowiązania lub umorzenia długu zabezpieczonego poręczeniem,
 3. zwolnienia Spółki przez Instytucję Finansującą z zobowiązań przewidzianych w poręczeniu,
 4. zaistnienia innego zdarzenia, z którym przepisy prawa wiążą skutek w postaci wygaśnięcia poręczenia.
Zmiana Regulaminu
§ 12
Regulamin może być zmieniony przez Spółkę, z tym że zmiany nie mają znaczenia prawnego dla wcześniej zawartych umów.
§ 13
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2012 r.
Zarząd
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Sp. z o.o.


Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych w zakresie poręczeń wsparcia finansowego oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na cele związane bezpośrednio z podjęciem działalności gospodarczej albo wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy.
Poręczenia wadiów

Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dla przedsiębiorców w zakresie poręczeń zapłaty wadium, które udzielane są przez partnera biznesowego Spółki - Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.


POŻYCZKI DLA PRZEDIĘBIORCÓW !!!


GPK Sp. z o.o.
oferuje atrakcyjnie oprocentowane pożyczki instytucji pożyczkowych:lubWięcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu
56 / 46 - 12 - 377


Stopa referencyjna1,50 %
Stopa lombardowa2,50 %
Stopa depozytowa0,50 %
Stopa redyskonta weksli1,75 %


WSPÓŁPRACUJEMY

Copyright © 2009 SystemWorks | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: SystemWorks