Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Nagłówek

Grudziądzki start w biznesie

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. realizowała projekt pn. „Grudziądzki start w biznesie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 – Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienie w regionie.

 

Celem projektu było objęcie kompleksowym wsparciem osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które zamierzały rozpocząć własną działalność gospodarczą. Osoby te musiały mieć ukończone 30 lat i zamieszkiwać teren miasta Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego oraz należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu „Grudziądzki start w biznesie” oferowaliśmy:

 • szkolenie „ABC Biznesu” (podstawowe przepisy prawne dotyczące założenia i funkcjonowania firmy; prawo pracy i przepisy BHP; podstawy księgowości; formy opodatkowania; podatek dochodowy; ZUS – obowiązki pracodawcy, rozliczenia, dokumentacja; US- podatki, deklaracje, prawa i obowiązki podatnika; biznesplan) – łącznie 32 godziny;
 • stypendia szkoleniowe,
 • indywidualne doradztwo biznesowe dla każdego uczestnika projektu;
 • dotację na otwarcie własnej firmy w wysokości do 23 000 zł;
 • comiesięczne wsparcie pomostowe na sfinansowanie bieżących kosztów działalności gospodarczej w wysokości do 1106 zł przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwość skorzystania z przedłużonego wparcia pomostowego o kolejne miesiące);
 • indywidualne doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

 

 

W ramach projektu „Grudziądzki start w biznesie” w III turach zrekrutowano łącznie 70 osób, z czego do dalszych etapów zakwalifikowano 49 osób, ostatecznie własną działalność gospodarczą założyło 41 osób.

 

Całkowita wartość Projektu: 1 676 123,52 zł

Kwota dofinansowania z:

Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 424 704,99 zł

Budżetu Państwa: 213 612,35 zł