Grudziądzki start w biznesie

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
– II TURA REKRUTACJI (11.01. – 02.02.2018 r.)

 

Informujemy, iż w dniach 27.02. – 02.03.2018 r. oraz 05.03. – 08.03.2018 r. w auli Bursy Szkolnej Caritas Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu, ul. Chełmińska 97 dla Uczestników Projektu odbędą się szkolenia z zakresu „ABC Biznesu”. Szczegółowe informację Uczestnicy Projektu otrzymają indywidualnie drogą mailową.

 

LISTY RANKINGOWE – II TURA REKRUTACJI
W RAMACH PROJEKTU „GRUDZIĄDZKI START W BIZNESIE”

 

 

 —————————————————————————————————————

 

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
– I TURA REKRUTACJI (13.11. – 22.11.2017 r.)

 

Informujemy, iż w dniach 1.03.-6.03.2018 r. odbędzie się uzupełniający nabór wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego
(przedmiotowy wniosek znajduje się w dziale dokumenty do pobrania).

 

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „Grudziądzki start w biznesie” Uczestnik Projektu, korzystający ze wsparcia pomostowego, zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w terminie do 10-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca.

 

Oświadczenie  o niezaleganiu wobec ZUS – do pobrania

 

 

 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Grudziądzki start w biznesie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 – Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienie w regionie.

 

Wartość Projektu: 1 676 123,52 zł.

 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. od początku listopada rozpoczyna realizację projektu pn. „Grudziądzki start w biznesie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 – Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienie w regionie.

 

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, mieszkających na terenie miasta Grudziądza i powiatu grudziądzkiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkują teren miasta Grudziądz i powiatu grudziądzkiego i należą do co najmniej jednej z następujących grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Dla uczestników projektu „Grudziądzki start w biznesie” oferujemy:

 • szkolenie „ABC Biznesu” (podstawowe przepisy prawne dotyczące założenia i funkcjonowania firmy; prawo pracy i przepisy BHP; podstawy księgowości; formy opodatkowania; podatek dochodowy; ZUS – obowiązki pracodawcy, rozliczenia, dokumentacja; US- podatki, deklaracje, prawa i obowiązki podatnika; biznesplan) – łącznie 32 godziny;
 • indywidualne doradztwo biznesowe dla każdego uczestnika projektu;
 • dotację na otwarcie własnej firmy w wysokości do 23 000 zł;
 • comiesięczne wsparcie pomostowe na sfinansowanie bieżących kosztów działalności gospodarczej, w wysokości do 1106 zł przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy oraz do 950 zł przez kolejnych 6 miesięcy;
 • indywidualne doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • opiekę i pomoc mentora w prowadzeniu firmy dla osób, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

W trakcie szkoleń i doradztwa zapewniamy:

 • stypendia szkoleniowe,
 • materiały dydaktyczne,
 • poczęstunek.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do:
Biura Projektu:
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ,
ul. Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz,
tel./fax: 56 46 12 377
e-mail:gpk@gpk.grudziadz.pl
lub
Punktu Konsultacyjnego:
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu,
ul. Parkowa 22, pokój 303.

 

Całkowita wartość Projektu: 1 676 123,52 zł

Kwota dofinansowania z:

Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 424 704,99 zł

Budżetu Państwa: 213 612,35 zł

 

Nabór do projektu

Dokumenty dotyczące Uczestników Projektu