Nabór do Projektu „Grudziądzki start w biznesie”

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT NABORU !

 

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie winny dokładnie zapoznać się z poniższymi dokumentami

 1. Regulamin rekrutacji do Projektu „Grudziądzki start w biznesie” – do zapoznania
 2. Klasyfikacja wykształcenia ISCED – do zapoznania
 3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego – ocena formalna – do zapoznania
 4. Karta oceny formularza rekrutacyjnego – ocena merytoryczna – do zapoznania

 

oraz przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny – do wypełnienia
 2. Oświadczenie o statusie kandydata – do wypełnienia. W przypadku gdy osoba jest zarejestrowaną osobą bezrobotną i figuruje w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy dołącza do dokumentów stosowne zaświadczenie z PUP;
 3. Oświadczenie o zameldowaniu – do wypełnienia
 4. Oświadczenie o wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy – do wypełnienia
 5. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy, doświadczenie zawodowe, listy intencyjne itp.

 

UWAGA!!!:

 1. Wypełniając Formularz rekrutacyjny, prosimy zwrócić szczególną uwagę na punkt II. Aktualny status Kandydata. Punkt 1 i 2 są rozłączne. Kandydat wypełniający Formularz, nie może być jednocześnie osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Jeśli w pkt 1 zaznaczono odpowiedź „TAK”, to w pkt 2 należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”;
 2. Kandydat zaznaczając w punkcie 3 Formularza rekrutacyjnego przynależność do grupy:
  • „osoby z niepełnosprawnościami” odpowiedź „TAK” jest zobowiązany do dołączenia kopii wydanego orzeczenia (oprócz Formularza rekrutacyjnego i Oświadczenia o statusie kandydata);
  • „osoby o niskich kwalifikacjach” odpowiedź „TAK” posiada wykształcenie zgodnie z klasyfikacją do ISCED 3 włącznie.
 3. W Oświadczeniu o statusie na rynku pracy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zaznaczające odpowiedź „TAK” są zobowiązane do dołączenia stosownego zaświadczenia z PUP;

Szczegółowych informacji o Projekcie udziela:
Bożena Drzewoszewska, gpk@gpk.grudziadz.pl, tel. 56 / 46-12-377.