Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Nagłówek

Poręczenia kredytów i pożyczek na rozwój działalności

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. wraz z Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz Kujawsko-Pomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. tworzący Konsorcjum Poręczenia Kredytowe Kujaw i Pomorza realizują projekt w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” cz. II.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6  – Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.1  – Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP.

 

Celem projektu jest udzielanie przez Konsorcjum Poręczenia Kredytowe Kujaw i Pomorza, którego liderem jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. poręczeń kredytów i pożyczek inwestycyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu w ciągu 24 miesięcy Konsorcjum zamierza udzielić poręczeń o wartości 30 mln zł.

 

Maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 70% wartości kredytu/pożyczki, jednakże kwota ta nie może przekroczyć 500 tys. zł. Okres trwania poręczenia wynosi maksymalnie 84 miesiące (7 lat).

 

W ramach preferencji istnieje możliwość zwiększenia wysokości poręczenia maksymalnie do 80% wartości kredytu/pożyczki w przypadku inwestycji:

  • realizowanej w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego (obszary inteligentnej specjalizacji – kliknij),
  • dotyczącej ekoinnowacji, w tym m.in. projektów dotyczących wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców.

 

Poręczenia będą udzielane bez prowizji i innych dodatkowych kosztów.

 

Poręczenia mogą zabezpieczać kredyty/pożyczki przeznaczone na przedsięwzięcia:

  • poprawiające potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa,
  • poprawiające zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi,
  • zwiększające produktywność m.in. poprzez inwestycje związane z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
  • związane z unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa, tj. modernizacją środków produkcji, adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, a także wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

 

Uwaga! Poręczenia w ramach projektu będą udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy wnioskują o kredyt lub pożyczkę inwestycyjną w instytucji finansującej, z którą GPK Sp. z o.o. zawarła umowę o współpracy.

 

Wykaz instytucji finansujących, z którymi współpracuje GPK Sp. z .o.o.  – kliknij tutaj

 

 

Całkowita wartość Projektu: 7 500 000,00 zł

Kwota dofinansowania z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 375 00,00 zł

 

 

 

Członkowie Konsorcjum Poręczenia Kredytowe Kujaw i Pomorza:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (lider Konsorcjum)

ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń

tel.: 56 / 660-57-61, 56 / 660-57-62,

e-mail: kpfpk@kpfpk.pl

 

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń

tel. 56 / 654-71-70

fundusz@tfpk.pl

 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz

tel./fax 56 / 46-12-377

e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl