Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Postaw na rozwój

Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów (VI tura/grupa) – nabór 31.05 – 9.06.2021 r.

 

Lista rankingowa wstępna Biznesplanów (VI tura/grupa) – nabór 31.05 – 9.06.2021 r. 

 

Ogłoszenie o naborze na  Biznesplany i Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie od 31 maja  2021 r. do 9 czerwca 2021 r.

 

Ogłoszenie o naborze na  Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego  przedłużonego w terminie od 31 maja  2021 r. 

 

Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów (IV tura/grupa) – nabór 16-23.04.2021 r. 

 

Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów (III tura/grupa)

 

Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów (II tura/grupa)

 

Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów (I tura/grupa)

 

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Postaw na rozwój” (I grupa)

 

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Postaw na rozwój” (II grupa)

 

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Postaw na rozwój” (III grupa)

 

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Postaw na rozwój” (IV grupa – 22.01.2021 r.)

 

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Postaw na rozwój” (V grupa)

 

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Postaw na rozwój” (VI grupa)

 

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Postaw na rozwój” (VII grupa)

 

Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Postaw na rozwój” (VIII grupa)

 

Ogłaszamy nabór do projektu „Postaw na rozwój”

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych
listownie lub osobiście w biurze projektu –
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lok. 101, 86-300 Grudziądz (budynek MPGN Sp. z o.o.)

 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. od marca 2020 r. realizuje projekt pn. „Postaw na rozwój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 – Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

 

Wartość projektu: 656 693,75 zł

 

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 33 osób poprzez szkolenia zawodowe/kursy dla 17 osób oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla 16 osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym lub w postaci finansowej.

 

Projekt skierowany jest do 33 osób powyżej 29 roku życia (18 kobiet, 15 mężczyzn), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz:

 • zatrudnione są na umowach krótkoterminowych i/lub
 • pracują w ramach umów cywilno-prawnych,

z obu grup 16 osób,

 • są ubogimi pracującymi  –  17 osób.

 

a także zamieszkują w Grudziądzu (co najmniej 10 osób tj. minimum 30% uczestników projektu), powiecie grudziądzkim, wąbrzeskim lub chełmińskim.

 

Kryteria preferencyjne:

 • osoby powyżej 50 roku życia – 6 pkt;
 • kobiety – 6 pkt;
 • osoby z niskimi kwalifikacjami – 6 pkt;
 • osoby z problemami z motywacją, wiarą we własne siły i możliwości – 6 pkt (weryfikacja przez doradcę zawodowego na etapie rekrutacji);
 • osoby z niepełnosprawnością – 10 pkt (zaświadczenie/orzeczenie o niepełnosprawności);
 • były uczestnik projektów z włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w ramach osi priorytetowej IX – Solidarne Społeczeństwo RPO WK-P – 8 pkt;
 • mieszkańcy Grudziądza – miasta tracącego funkcje społeczno-gospodarcze – 6 pkt.

W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo będzie miało kryterium 2), 5), 6), 1), 3), 4),7).

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły na podstawie formularzy rekrutacyjnych, które dostępne będą w biurze projektu oraz do pobrania ze strony internetowej GPK Sp. z o.o.

 

W ramach projektu wszystkim uczestnikom projektu oferujemy:

 • identyfikację potrzeb oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy;
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) w celu poprawy sytuacji na rynku pracy;
 • poradnictwo zawodowe.

 

Szkolenia zawodowe/kursy:

Dla 17 osób oferujemy bezpłatne szkolenia zawodowe/kursy (indywidualne i grupowe) prowadzone przez jednostki szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP.  Celem wsparcia szkoleniowego jest zdobycie kwalifikacji zawodowych i/lub nabycie kompetencji w zakresie zawodów określonych, jako deficytowe w powiecie grudziądzkim/wąbrzeskim/chełmińskim i w Grudziądzu, w oparciu o dane wynikające z Barometru zawodów (wg stanu na 2019 r.). W przypadku szkoleń, które służą uzyskiwaniu kwalifikacji nieokreślonych jako deficytowe, w ramach badania Barometr zawodów, muszą być odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców w formie wstępnych deklaracji zatrudnienia.

Dodatkowo uczestnikowi projektu biorącemu udział w szkoleniach oferujemy:

 • stypendium szkoleniowe,
 • sfinansowanie egzaminu, certyfikatu/zaświadczenia,
 • sfinansowanie niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,
 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,
 • pośrednictwo pracy dostosowane do potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego dla osób po szkoleniu, którzy nie podejmą zatrudnienia.

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Dla 16 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oferujemy:

 • pomoc w postaci indywidualnego doradztwa (średnio 4h/1uczestnika projektu) z zakresu tworzenia Biznesplanu jako podstawy kalkulacji opłacalności przedsięwzięcia,
 • bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
 • wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości średnio 459 zł netto/miesięcznie (nie większej niż 1 000zł) w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe przedłużone – w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości średnio 365 zł netto/miesięcznie (nie większej niż 1000 zł) w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej
 • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do

Biura Projektu:

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ,

Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lok. 101, 86-300 Grudziądz,

tel. 513 433 119

e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl

 

lub

 

punktu konsultacyjnego:

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu,
ul. Parkowa 22, pokój 303,
tel. 56 643-84-37

 

Dokumenty do pobrania i zapoznania

 

Całkowita wartość Projektu: 656 693,75 zł

Kwota dofinansowania z:

Europejskiego Funduszu Społecznego: 558 189,68 zł

Budżetu Państwa: 65 669,38 zł