Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Nagłówek

Pożyczki unijne dla mikroprzedsiębiorstw

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. wraz ze wspólnikiem Spółką Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tworzący Konsorcjum Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw realizuje projekt w ramach produktu POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

 

Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) – Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wkładu własnego Konsorcjum Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw.

 

Cel Projektu:

Celem projektu jest udzielanie pożyczek unijnych mikroprzedsiębiorcom z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Kto może otrzymać pożyczkę unijną?

Pożyczkę może otrzymać mikroprzedsiębiorca, mający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat,
 • nie ma zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
 • nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie upadłościowe (układowe, likwidacyjne), ugodowe bankowe,
 • nie widnieje w bazach nierzetelnych dłużników,
 • zobowiąże się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel.

 

Pożyczka nie może być udzielana mikroprzedsiębiorcy:

 • sektora rolniczego,
 • sektora leśnictwa i łowiectwa,
 • sektora zbrojeniowego,
 • sektora rybołówstwa,
 • prowadzącemu działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska,
 • będącemu w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisu art.1 ust.7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 (Dz.Urz. UE L214 z 09.08.2008).

 

Wysokość pożyczki:

Od 5 tys. do  100 tys. zł z okresem spłaty do 60 miesięcy (możliwe wydłużenie spłaty do 66 miesięcy i karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy). Jednemu mikroprzedsiębiorcy przysługują 3 pożyczki maksymalnie po 100 tys. zł.

 

Cel pożyczki:

 1. finansowanie inwestycji polegających m.in. na budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych;
 2. tworzenie nowych miejsc pracy;
 3. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
 4. zakup i modernizacja wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, przy czym finansowanie zakupu samochodu osobowego musi być ekonomicznie uzasadnione a zakup taki będzie służył wyłącznie działalności gospodarczej oraz będzie miał niepodważalny wpływ na rozwój firmy;
 5. inwestycje w wartości niematerialne i prawne;
 6. oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju Mikroprzedsiębiorstw, w tym cele obrotowe, zgodnie z przepisami prawa unijnego, z zastrzeżeniem, że finansowanie kapitału obrotowego ma miejsce wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, a przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie;
 7. finansowanie nabycia nieruchomości, z zastrzeżeniem:
 • przeznaczenia łącznie do 10% środków wypłaconych na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, w której głównym przedmiotem nabycia jest budynek lub lokal, a grunt pełni funkcję służebną w stosunku do tej nieruchomości i jest niezbędny z punktu widzenia działalności gospodarczej, która ma być prowadzona w nabywanym budynku lub lokalu,
 • nabycia budynków, lokali bądź ich części możliwe jest jedynie w sytuacji, w której nieruchomości te są bezpośrednio związane z wytwarzaniem produktów / świadczeniem usług / obrotem towarami oraz wiążą się z zastosowaniem zasobów mikroprzedsiębiorstwa (takich jak np. urządzenia, siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały surowce) i w całości przeznaczone na cele związane wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą mikroprzedsiębiorcy,
 • nabycia budynków, lokali bądź ich części jedynie po udokumentowaniu zasadności ich finansowania pod kątem opłacalności ekonomicznej takiej inwestycji w odniesieniu do rodzaju, charakteru i skali prowadzonej działalności i alternatywnych sposobów zaspokojenia potrzeb lokalowych przedsiębiorcy,

W przypadku nabywania nieruchomości, która pełniła funkcje mieszkalne, mikroprzedsiębiorca zobowiązany jest do przekształcenia tej nieruchomości w całości na cele związane wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

 

Oprocentowanie:

 • dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 36 miesięcy – 0,95%,
 • dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji od 1,85% (obszary inteligentnej specjalizacji – kliknij),
 • dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą od 36 do 60 miesięcy – 2,85%.

 

Oferowane pożyczki unijne:

 • mają stałe oprocentowanie,
 • udzielane są bez prowizji i innych dodatkowych kosztów,
 • są spłacane wraz z odsetkami w ratach miesięcznych,
 • nie wymagają wkładu własnego.

 

Zabezpieczenia:

1. każdorazowo weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;

2. oraz drugi rodzaj zabezpieczenia:

 • ustanowienie współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • poręczenie wg prawa cywilnego, wekslowego,
 • zastaw wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • inne, na które wyrazi zgodę Konsorcjum;

3. o wyborze dodatkowej formy zabezpieczenia pożyczki ostatecznie decyduje Konsorcjum na podstawie wyniku przeprowadzonej analizy finansowo-ekonomicznej oraz oceny wniosku;

4. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jak też w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też na udzielenie poręczenia.

 

 

Dokumenty do wypełnienia i zapoznania – kliknij na link

 

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w:

 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, pokój 101, 86-300 Grudziądz

tel. 513 433 119, e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl

 

Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

ul. Miedziana 3A lok. 22, 00-814  Warszawa,

tel. 22 / 890 98 00, biuro@poreczeniakredytowe.pl, www.poreczeniakredytowe.pl

 

lub w Punktach Obsługi Klienta:

 

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Gdańska 32, 85-006 Bydgoszcz

tel. 52 / 323 11 35, e-mail: biuro@bfpk.bydgoszcz.pl

 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

ul. Poznańska 43-45, 88-100 Inowrocław

tel. 780 117 889, e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl

 

Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie

tel. 52 / 331 28 68, e-mail: biuro@inkubator.com.pl

 

Sebastian Kujawa

Niepubliczna Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Budowlanych

ul. Narutowicza 34 (wejście od dziedzińca, I piętro, pokój 102), 88-100 Inowrocław

tel. 604 139 108, e-mail: sebakujawa@gazeta.pl

 

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń

tel. 56 / 654 71 70, e-mail: fundusz@tfpk.pl

 

Całkowita wartość Projektu: 7 500 000,00 zł

Kwota dofinansowania z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 000 000,00 zł

Wkład własny: 1 500 000,00 zł