Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Nagłówek

Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. jako pośrednik finansowy realizuje projekt pn. „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014 – 2020”, Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Menadżerem Funduszu Funduszy, z którego wypłacane są środki na pożyczki jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Celem projektu jest udzielanie Pożyczek płynnościowych PM-P mikroprzedsiębiorstwom dotkniętym bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19 z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat.

 

Maksymalna wysokość Pożyczki PM-P wynosi 100 tys. zł z okresem spłaty do 72 miesięcy.

 

Pożyczki PM-P są udzielane bez prowizji, bez wkładu własnego ze stałym, preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości poniżej 0,5%, istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych i odsetkowych maksymalnie do 6 miesięcy.

 

Pożyczki PM-P udzielane są na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej (wydatki bieżące i obrotowe), w tym:

  • utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. (łącznie z tym dniem),
  • koszty wynagrodzenia pracowników (w tym także składkowe należne ZUS, US),
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • zobowiązania publiczno – prawne powstałe po 1 lutego 2020 r. (łącznie z tym dniem),
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
  • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

 

Z Pożyczki PM-P finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. Pożyczka PM-P może finansować do 100% wydatków mikroprzedsiębiorcy. Wydatkowanie środków Pożyczki PM-P musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki PM-P.

 

Dokumenty do pobrania i zapoznania

 

Całkowita wartość Projektu: 1 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 000 000,00 zł.