Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Nagłówek

Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorstw

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. jako pośrednik finansowy realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”, Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Menadżerem Funduszu Funduszy, z którego wypłacane są środki na pożyczki jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Celem projektu jest udzielanie co najmniej 24 pożyczek w wysokości 2 380 952,38 zł dla mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat.

 

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 100 tys. zł z okresem spłaty do 78 miesięcy. Jednemu mikroprzedsiębiorcy przysługują 3 pożyczki maksymalnie po 100 tys. zł.

 

Preferencje:

Pożyczki są udzielane bez prowizji, bez wkładu własnego ze stałym, preferencyjnym oprocentowaniem dla:

 • mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 36 miesięcy – poniżej 1%,
 • mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji poniżej 2% (obszary inteligentnej specjalizacji – kliknij),
 • mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą od 36 do 60 miesięcy – poniżej 3%.

Mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność do 36 miesięcy lub prowadzący działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji mogą również skorzystać z:

 • wydłużenia okresu spłaty pożyczki maksymalnie do 84 miesięcy, od momentu jej nawet częściowego uruchomienia,
 • wydłużenia karencji w spłacie jednostkowej pożyczki z 6 miesięcy do maksymalnie 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia, z zastrzeżeniem, że karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

 

Pożyczki udzielane są na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych mających na celu:

 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych przedsiębiorstwa lub
 • przechodzenie na nowe rynki produktowe.

 

W szczególności pożyczka może zostać przeznaczona na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup i modernizacja wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, przy czym finansowanie zakupu samochodu osobowego musi być ekonomicznie uzasadnione a zakup taki będzie służył wyłącznie działalności gospodarczej oraz będzie miał niepodważalny wpływ na rozwój firmy,
 • inwestycje w wartości niematerialne i prawne,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju mikroprzedsiębiorstw, w tym cele obrotowe, zgodnie z przepisami prawa unijnego, z zastrzeżeniem, że finansowanie kapitału obrotowego ma miejsce wyłącznie do wysokości 50% jednostkowej pożyczki, a przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

 

Ograniczenia w finansowaniu

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy,
 • środki pożyczki nie mogą nakładać się z finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki.

 

W związku z pandemią Covid-12, w szczególnych przypadkach, możliwe jest obniżenie oprocentowania, a także wydłużenie okresu karencji do 18 miesięcy od dnia jej uruchomienia, z możliwością wydłużenia okresu spłaty pożyczki.

 

Dokumenty do pobrania i zapoznania

 

 

Całkowita wartość Projektu: 2 380 952,38 zł

Kwota dofinansowania z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 000 000,00 zł.