Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Nagłówek

Wspieranie rozwoju sektora MMŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez zabezpieczenie finansowania dłużnego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w latach 2011-2013 zrealizowała projekt p.n.: „WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA MMŚP ORAZ OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POPRZEZ ZABEZPIECZENIE FINANSOWANIA DŁUŻNEGO W RAMACH INICJATYWY JEREMIE” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE – REPORĘCZENIE w ramach Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu RPO WK-P na lata 2007-2013.

 

Celami realizowanymi przez Spółkę w ramach Projektu były m.in. ułatwienie dostępu do kredytów/pożyczek przedsiębiorstwom, mającym zdolność kredytową lecz nie posiadającym odpowiedniego zabezpieczenia, współudział w tworzeniu nowych miejsc pracy, zmniejszenie ryzyka występującego po stronie instytucji kredytujących, a tym samym wpływ na większe zainteresowanie instytucji finansujących finansowaniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z postanowieniem Funduszu Powierniczego – Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w maju 2013 r. Projekt został zakończony.