Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Nagłówek

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z sektora MMŚP z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego do kapitału poręczeniowego

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w latach 2010-2016 zrealizowała projekt pn. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MMŚP Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO KAPITAŁU PORĘCZENIOWEGO” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5, Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1, Rozwój instytucji otoczenia biznesu, dofinansowanie funduszy poręczeniowych i pożyczkowych.

 

 

Wartość Projektu 5.000.000,00 zł.

 

fot. Podpisanie umowy na dofinansowanie – ze zbiorów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

 

Celami zrealizowanymi przez Spółkę w ramach przedmiotowego Projektu były m.in. ułatwienie dostępu do kredytów/pożyczek przedsiębiorstwom, mającym zdolność kredytową lecz nie posiadającym odpowiedniego zabezpieczenia, współudział w tworzeniu nowych miejsc pracy, zmniejszenie ryzyka występującego po stronie instytucji kredytujących, a tym samym wpływ na większe zainteresowanie instytucji finansujących finansowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W okresie realizacji Projektu Spółka udzieliła poręczeń w wysokości 14,73 mln zł, co doprowadziło do zwiększenia liczby kredytów i pożyczek w finansowaniu aktywów trwałych i obrotowych na łączną kwotę 32,34 mln zł.