Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Deklaracja dostępności

 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gpk.grudziadz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony:gpk.grudziadz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-27

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 2019-07-20.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

 

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki
Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strona internetowa oparta jest o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Dokumenty do pobrania, linki do stron zewnętrznych i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po portalu. Na każdej stronie znajduje się nawigacja do innych stron prowadzące do:

 • treści
 • kontaktu
 • stopki serwisu
 • deklaracji dostępności

Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

 

Dokumenty

Na stronach gpk.grudziadz.pl znajduje się wiele plików do pobrania.

 

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

 

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

 

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

 

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia.

 

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszej strony, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić naszą stronę prosimy o kontakt pod adres e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Koźlikowski, gpk@gpk.grudziadz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 513 433 119. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym prowadzi działalność Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 nie został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Jednakże znajduje się on w kompleksie należącym do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o., która posiada budynek przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. W razie konieczności MPGN Sp. z o.o. udostępnia pomieszczenia, które są w nim zlokalizowane, na potrzeby GPK Sp. z o.o. Przedmiotowy budynek przystosowany jest do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

W szczególności zrealizowano następujące działania:

 1. Przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Wykonano podjazd wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Przy wejściu do budynku zainstalowano drzwi otwierane automatycznie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.
 4. Dla osób z niepełnosprawnościami została przystosowana winda z siedziskiem.

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą Spółką osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, lok. 101, 86-300 Grudziądz,
 • wysłać e-mail na adres: gpk@gpk.grudziadz.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 513 433 119
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Spółki w godzinach pracy: poniedziałek, środa, czwartek – 7:30-15:30. wtorek – 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00