Pożyczki unijne dla mikroprzedsiębiorstw – dokumenty

 

1. Regulamin udzielania pożyczek unijnych – do zapoznania

2. Wniosek o pożyczkę unijną – do wypełnienia – word / pdf

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych – do wypełnienia – word / pdf

4. Oświadczenie majątkowe poręczyciela – do wypełnienia – word / pdf

5. Formularz informacji de minimis – do wypełnienia – excel / pdf

6. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej – word / pdf

7. Udziały w innych podmiotach – do wypełnienia – word / pdf

8. Upoważnienie do BIG SA  (podmiot gospodarczy) – do wypełnienia – word / pdf

9. Upoważnienie do BIG SA (osoba fizyczna) – do wypełnienia – word / pdf

10. Rozliczenie pożyczki i udokumentowanie wydatków – excel

 

 

 

Projekt „Grudziądzki start w biznesie” – dokumenty

 

  1. Rekrutacja
   1. Formularz rekrutacyjny – do wypełnienia
   2. Oświadczenie o statusie kandydata – do wypełnienia
   3. Oświadczenie o zameldowaniu – do wypełnienia
   4. Oświadczenie o wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy – do wypełnienia
   5. Regulamin rekrutacji do projektu „Grudziądzki start w biznesie” – do zapoznania
   6. Klasyfikacja wykształcenia ISCED – do zapoznania
   7. Karta oceny formularza rekrutacyjnego – ocena formalna – do zapoznania
   8. Karta oceny formularza rekrutacyjnego – ocena merytoryczna – do zapoznania
  2. Szkolenia i doradztwo
   1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – do wypełnienia
   2. Wzór Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego – do zapoznania
   3. Oświadczenie o statusie Uczestnika Projektu w chwili przystąpienia do Projektu – do wypełnienia
  3. Wsparcie finansowe
   Dokumenty do zapoznania

   1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Grudziądzki start w biznesie – do zapoznania
   2. Identyfikator gmin do Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – do zapoznania
   3. Karta oceny formalnej biznesplanu – do zapoznania
   4. Karta oceny merytorycznej biznesplanu – do zapoznania
   5. Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu – do zapoznania

   Dokumenty do wypełnienia

   1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania środków … – do wypełnienia
   2. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) – do wypełnienia
   3. Biznesplan – do wypełnienia
   4. Oświadczenie o numerze PESEL Uczestnika Projektu – do wypełnienia
   5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – do wypełnienia
   6. Oświadczenie o pomocy de minimis – do wypełnienia
   7. Oświadczenie potwierdzające status na rynku pracy oraz inne dane dotyczące Uczestnika Projektu – do wypełnienia
   8. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej – do wypełnienia
   9. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego – do wypełnienia
  4. Wzory umów dla Uczestników Projektu oraz niezbędne dokumenty do ich zawarcia
   1. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja) – do zapoznania
   2. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego – do zapoznania
   3. Zaświadczenie o pomocy de minimis – do zapoznania
   4. Informacja o numerze rachunku bankowego – do wypełnienia
   5. Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Uczestnika Projektu – do wypełnienia
   6. Oświadczenie małżonka Uczestnika Projektu dotyczące zawarcia umowy – do wypełnienia
  5. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS oraz wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe
   1. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS – do wypełnienia
   2. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego  – do wypełnienia

 

Poręczenia kredytów/pożyczek – dokumenty

   1. Wniosek o udzielenie poręczenia z oświadczeniem majątkowym – do wypełnienia
   2. Regulamin Funduszu Poręczeń – do zapoznania

Poręczenia wsparcia finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy – dokumenty

   1. Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem majątkowym dla osób ubiegających się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – do wypełnienia
   2. Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem majątkowym dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie finansowe na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy – do wypełnienia
   3. Regulamin Funduszu Poręczeń – do zapoznania

Poręczenia wadialne – dokumenty

   1. Wniosek o przyznanie pakietu wadialnego – do wypełnienia
   2. Wniosek o udzielenie poręczenia w ramach przyznanego pakietu wadialnego – do wypełnienia
   3. Regulamin udzielania poręczeń wadialnych – do zapoznania
   4. Cennik udzielania poręczeń wadialnych – do zapoznania
   5. Umowa o przyznanie pakietu wadialnego – do zapoznania
   6. Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego – do zapoznania
   7. Oświadczenie o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium – do zapoznania

Pomoc publiczna – dokumenty

   1. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis – do wypełnienia
   2. Oświadczenie – do wypełnienia
   3. Formularz informacji – do wypełnienia