Poręczenia kredytów i pożyczek na rozwój działalności

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. wraz z Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz Kujawsko-Pomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. tworzący Konsorcjum Poręczenia Kredytowe Kujaw i Pomorza realizują projekt w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” cz. II.   Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu...

Więcej

Pożyczki unijne dla mikroprzedsiębiorstw

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. wraz ze wspólnikiem Spółką Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tworzący Konsorcjum Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw realizuje projekt w ramach produktu POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie...

Więcej

Grudziądzki start w biznesie

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Grudziądzki start w biznesie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 – Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienie w regionie.   Wartość Projektu: 1 676 123,52 zł.  ...

Więcej